Afdrukken

SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg)

is in februari 2003 als stichting opgericht om op stedelijk niveau de huurdersbelangenorganisaties (HBO's) te vertegenwoordigen in het overleg met de gemeente Tilburg en de betrokken woningcorporaties Tiwos, TBV, Wonen Breburg en 't Heem. De betrokken HBO's zijn verantwoordelijk voor de belangenbehartiging met hun eigen woningcorporatie.

SBO Tilburg volgt kritisch het woonbeleid van de gemeente Tilburg en van de corporaties alsook de landelijke ontwikkelingen. Het signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle in het Convenant Wonen gemaakte afspraken. SBO organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor de HBO's waarop relevante onderwerpen worden toegelicht en bediscussieerd. Zo ook elk jaar enkele symposia over actuele onderwerpen waarvoor de huurdersbelangenorganisaties, de beleidsmakers en uitvoerders van beleid, deskundigen alsook de politiek worden uitgenodigd.

 

Bestuur                                                       Stichtingsakte