Jaarverslag SBO Tilburg 2018

 SBO

Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

 

 

 

27 februari 2019

                 

Inhoudsopgave                                                                                                                  1

                 

 1. Inleiding                                                                                                                                                 2
 1. Activiteitenplan                                                                                                                                       3
 • Deskundigheidsbevordering                                                                                                                      3

                Cursussen

                Vraagbaakfunctie

 • Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding                                                                                                         4

Vergaderingen SBO

Symposia en themabijeenkomsten 

 • Interne organisatie                                                                                                                                   6

Samenstelling bestuur

 1. Financieel verslag                                                                                                                                    7
 • Balans en exploitatierekening 2018                                                                                                            8
 • Resultaat overzicht 2018 t.o.v. begroting 2017                                                                                            9
 • Toelichting bij het resultaat overzicht                                                                                                          10
 1. Tenslotte                                                                                                                                                 11

                 

1.  Inleiding

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag over het jaar 2018 aan.  

SBO Tilburg is een stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de huurdersbelangen- organisaties van de Tilburgse woningcorporaties WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen en woonstichting ’t Heem.

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. In de opzet van SBO is ook ruimte voor andere huurdersbelangenorganisaties, mochten deze in de toekomst gevormd worden, bijvoorbeeld particuliere verhuurdersbedrijven of gelijkwaardige instanties.

Bij haar werkzaamheden wordt de SBO ondersteund door een adviseur en een ambtelijk secretaris. De adviseur komt van de BouwhulpGroep. Het ambtelijk secretariaat wordt uitgevoerd door Spronk Management Support.

Als SBO hechten wij eraan goed en regelmatig contact te onderhouden met onze achterban, de bestuurders van de HBO’s en via hen ook de huurders, met de gemeente Tilburg en met de betrokken woningcorporaties.

Wij doen dit door middel van het organiseren van thema-avonden voor de HBO’s, symposia voor alle

bewonersorganisaties, huurders en andere belangstellenden, onze deelname aan het overleg van de stuurgroep Convenant Wonen, onze betrokkenheid bij de woonvisie en deelname aan overige relevante bijeenkomsten waarvoor wij worden uitgenodigd. Ook over informatie vanuit de Woonbond, Aedes en het Ministerie communiceren wij met onze achterban.

 

Toekomst

Het SBO zal zich ook in de toekomst altijd blijven inzetten voor de belangen van de huurders binnen de gemeente Tilburg. Dat zal temeer nodig blijven gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, de Haagse plannen en de financiële situatie in de sociale woningmarkt.

Het Convenant Wonen Tilburg 2015 -2020 en de daarin gemaakte afspraken en doelstellingen zullen hierbij een belangrijk uitgangspunt blijven, evenals de Woningwet 2015 en de Overlegwet 2016.

                 

2. Activiteitenplan

Naast de reguliere bestuursvergaderingen van SBO, het bijwonen van de stuurgroepvergaderingen en het present zijn bij allerlei relevante bijeenkomsten, organiseert SBO elk jaar meerdere symposia over actuele onderwerpen voor zijn achterban en dit gebeurt in nauw overleg met de corporaties, de gemeente en eventuele organisaties. Zie ook Symposia.  

Het jaarverslag volgt de indeling van een eerder geformuleerd activiteitenplan. 

 1. 1. Deskundigheidsbevordering en vaardigheden
 2. 2. Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding
 3. 3. Interne organisatie

2.1 Deskundigheidsbevordering en vaardigheden

De deskundigheidsbevordering en vaardigheden van de bewonersorganisaties worden gestimuleerd door middel van het aanbieden van de symposia. Daarnaast organiseert SBO thema-avonden om de besturen van de HBO’s over actuele thema’s bij te praten. 

Voorts zijn alle verslagen van de SBO-bestuursvergaderingen en Stuurgroep vergaderingen alsook andere belangrijke documenten voor de besturen van de HBO ’s beschikbaar via Dropbox. 

Ten dienste van het verhogen van de kennis van de SBO-leden zijn diverse beleidsmedewerkers vanuit de corporaties en van andere organisaties aangeschoven bij SBO-vergaderingen voor toelichting en kennis delen, over onderwerpen zoals WIZ (Woning in Zicht), buurtbemiddeling, prestatieafspraken. 

 

                 

2.2 Beleidsontwikkeling en –beïnvloeding

Daar waar in het beleid en de uitvoering knelpunten geconstateerd worden zal een discussie worden aangegaan met de betrokken corporaties en de gemeente. Mogelijkheden hiervoor zijn de thema-avonden en symposia waarvoor de HBO ’s worden uitgenodigd en waar gelegenheid is om met de panels in discussie te gaan.  Maximaal vier keer per jaar wordt een dergelijke bijeenkomst gehouden. Het aantal deelnemers, uitgesplitst in bewoners(organisaties) en professionals, wordt bijgehouden. Het doel van deze symposia / thema-avonden is het uitwisselen van verschillende opvattingen over het onderwerp alsook kennisoverdracht.

Verder neemt SBO deel in diverse overlegorganen zoals: vier partijen overleg met de HBO‘s (HBO-TBV; HBO-Tiwos; HBO Wonen99; HBO woonstichting ’t Heem). Voorts is SBO vertegenwoordigd in de Stuurgroep Convenant Wonen, neemt deel aan de Werkconferentie Woonvisie en aan relevante werkgroepen. Op verzoek en/of uitnodiging neemt de SBO deel aan gesprekken en overleggen met politieke partijen, VAC, WIZ en juridische organisaties en de Senioren Raad.

De informatie die VROM, Aedes en de Woonbond geven wordt op de voet gevolgd. Hierdoor kan SBO haar invloed uitoefenen middels haar advies / reactie te geven op beleidsvoorstellen, nota’s etc. van corporaties en gemeente.

Wanneer belangwekkende zaken aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld de steeds terugkerende problematiek bij wijkvernieuwing en plannen voor herstructurering, zorgt SBO voor het verspreiden van deze informatie via nieuwsberichten aan de HBO ‘s, verstuurt per email en vermelding op de website.

Bestuursvergaderingen

In het verslagjaar hebben 6 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  De agenda's omvatten, naast de gebruikelijke punten, de volgende items:

 • Bespreken werkwijze SBO en standpunt bepalen voor externe overleggen etc.
 • Terugkoppelen zaken uit de HBO ‘s onderling
 • Bespreken toekomst en ontwikkelingen op lokale markt (gemeente) en overheid.
 • Terugkoppeling/bespreking vergaderingen Stuurgroep Convenant Wonen
 • Voorbereiden en organiseren van symposia en thema-avonden en de evaluatie hiervan
 • Formuleren van adviezen over beleidsstukken en veranderingen hierin (WIZ – Toetsingscommissie Omgangscode e.d.)
 • Energietransitie en eventuele gevolgen daarvan voor huurders
 • Vernieuwing Omgangscode 2020-2025
 • Vernieuwing Convenant Wonen 2020-2025
 • Publiciteit
 • Overleg met betrokken organisaties

De voorzitters van de HBO‘s (of een plaatsvervanger) nemen deel aan de overleggen in de Stuurgroep Convenant Wonen (Convenant Wonen 2015-2020) en ze zijn aanwezig op bijeenkomsten van diverse instellingen en politieke partijen waar ze voor worden uitgenodigd.  Verder vindt binnen het bestuur regelmatig onderling overleg plaats per telefoon en via e-mail.

 

 

 

 

 

 

Symposia

In 2018 heeft SBO twee symposia gehouden en wel op 23 mei en 12 september 2018. De symposia worden altijd zeer goed bezocht. De uitgebreide verslagen van deze bijeenkomsten en de gehouden presentaties zijn te vinden op onze website www.sbo-tilburg.nl/symposium en www.sbo-tilburg.nl/sboarchief/49-thema-en-symposia.

Tijdens het drukbezochte symposium op 23 mei met als thema ‘wijktoets’ heeft de omgevingsmanager van de  gemeente Tilburg de resultaten toegelicht uit de wijktoets, een tweejaarlijkse “thermometer” om inzicht te krijgen in de kwaliteit van buurten.  Op basis van de informatie uit de wijktoets stelt de gemeente focus- en aandachtswijken vast. Tijdens dit symposium is met de aanwezige huurders stil gestaan bij de rol van de corporaties en wat bewoners zelf kunnen bijdragen op het gebied van leefbaarheid in buurten.  

Het symposium op 12 september had als thema ‘Thuis in de Wijk’. Door een medewerker van afd. Sociaal van de gemeente Tilburg werd uitvoerig uitleg gegeven over hoe zorgtaken voor kwetsbare mensen die langer thuis moeten blijven wonen met ondersteuning van de gemeente worden ingevuld. Zo is er met hulpverlenende instanties een  ketenzorg rondom mensen met verward (of ook genoemd ‘onbegrepen’) gedrag ontwikkeld. En er is een Crisisinterventieteam opgezet waar bewoners naartoe kunnen bellen in situaties dat er acuut hulp nodig is. Voor huurders speelde vooral de vraag hoe de woonbegeleiding wordt ingevuld zowel in het belang van de betrokkene die hulp behoeft, maar ook om overlast te verminderen voor de woonomgeving. 

 

Aanwezigheid SBOT bij bijeenkomsten

Naast de reguliere vergaderingen zijn in 2018 de volgende bijeenkomsten door een of meer bestuursleden bezocht:

 • Wooncongres
 • Stakeholdersbijeenkomsten van de Corporaties, • Bijeenkomst Prestatieafspraken, 
 • Bijeenkomst Energiebesparing.

 

 

 

 

 

 

 

                 

2.3  Interne organisatie

Het bestuur van Stichting Stedelijk Bewoners Overleg (SBO-Tilburg) bestaat uit 7 leden. SBO wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een adviseur.

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2018

voorzitter:           

de heer Gerard Klaassen, tevens voorzitter HBO TBV Wonen

secretaris:           

de heer Henk Dankers, tevens secretaris HBO Wonen 99

penningmeester:

de heer Ad van Oudheusden, tevens penningmeester HBO Tiwos 

lid:                          

de heer Cees van der Staak, tevens bestuurslid HBO TBV Wonen

lid:                          

mevrouw Ger Heerdink, tevens bestuurslid HBO Wonen 99

lid:                          

de heer Frans Schotel, tevens voorzitter HBO Tiwos

lid:                          

de heer Jan van Gestel, tevens voorzitter HBO woonstichting ‘t Heem

ambtelijk secretariaat:  Spronk Management Support in de persoon van Bernie Spronk

adviseur:                             de heer Haico van Nunen, Bouwhulp Groep BV

                 

3.  Financieel verslag

Het financieel verslag omvat drie overzichten: 

 1. Balans en exploitatierekening 2018
 1. Resultaat overzicht 2018 t.o.v. begroting 2017
 1. Toelichting bij het resultaat overzicht

                 

 

Stichting Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg    4e kwartaal jaaroverzicht  2018

 

 

Begroting 2018 

Werkelijk 2018

Verschillen

GBR

Activiteiten 

 

 

 

 

411

 

Scholing / cursussen

uren          kosten

uren

kosten

uren

0

kosten

 €         103,57 

 

 €          250,00 

0              €          146,43 

412

Informatie / doc, vraagbaakfunctie

 

 €          150,00 

      0       €          253,50 

0

 €        -103,50 

413

 

I

Internet, website

 

Deskundigheidsbevordering 

 

 €          250,00 

      0       €          257,53 

0

 

0

 €            -7,53    

 €            -7,46 

 

0

 

 €          650,00 

 

0

 

 €          657,46 

431

Symposia, / themabijeenkomsten (3+3)

 

 €       4.000,00 

0

 €       3.949,85 

0

 €           50,15 

432

Nieuwsbrief (3x)

 

 €           70,00 

0

 €                -   

0

 €           70,00 

433

Verzenden aankondigingen

 

 €           60,00 

0

 €           66,40 

0

 €            -6,40 

448

investeringen

 

 €                -   

 

0

155

 €       2.625,00 

 

 €     -2.625,00 

 €     -2.511,25 

 €         875,63 

II

Beleidsontwikkeling en –beïnvloeding

0

 €       4.130,00 

 €       6.641,25 

0

451

extern secretariaat 

150

 €       6.000,00 

 €       5.124,37 

-5

453

Bestuursbijeenkomsten SBO (7x) + huur 

0

 €          450,00 

0

 €          894,05 

0

 €        -444,05 

454

Kosten Bestuur

 

 €       3.650,00 

 

 €       4.503,62 

0

 €        -853,62 

457

Public Relations

 

 €          500,00 

0

 €           92,99 

0

 €         407,01 

499

Diversen, onvoorzien en afronding

 

 €       1.000,00 

0

 €          459,99 

0

 €         540,01

III

Interne organisatie

150

 €     11.600,00 

155

 €     11.075,02 

-5

 €         524,98 

 

 

 

 

 

 

0

 €                -   

601

externe advisering Gemeente

64

 €       4.975,00 

58

 €       4.351,81 

6

 €         623,19 

602

externe advisering corporaties

 

 €       4.975,00 

0

 €       4.351,81 

0

 €         623,19 

IV

 

Externe advisering

 

64

 

 €       9.950,00 

 

58

 

 €       8.703,62 

 

6

 

 €      1.246,38 

 €                -   

 

Totaal hoofdstuk I tot en met IV

 

214

 €     26.330,00 

213  €     27.077,35 

     1      €        -747,35 

 

 

 

         

          

 

Totaal loon- en bijkomende kosten                  

             

                                                  

                                                  

 

801

Subsidie Gemeente Tilburg

 

 €     13.165,00 

              €     13.536,00 

              €         371,00 

802

bijdrage corporaties

 

 €       4.975,00 

 

 €       3.808,89 

 

 €     -1.166,11 

803

Rente opbrengsten

 

 

 

 €           30,55 

 

 €           30,55 

804

bijdrage HBO 's

 

 €       8.190,00 

 

 €       8.344,81 

 

 €         154,81 

998

 

kruisposten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €                -   

 €                -   

 

Totaal inkomsten

 

 €     26.330,00 

              €     25.720,25 

              €        -609,75 

 

Exploitatie saldo

 

 €                -   

              €      -1.357,10 

              €     -1.357,10 

                 

Stichting Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

 

                                       

  BALANS                                     

             

 

 

 

                          

31-12-2018

 

  ACTIVA                                      

  Kas                                               

 

             

 

 

     €              -   

 

 

  ING Rekening Courant                     

    

 

   €   16.643,16 

 

  Kruisposten                                     

                             

  PASSIVA                                        

  Rente opbrengsten                          

 

    

    

    

 

   €              -   

 

  €   16.643,16             

              

   €         30,55 

 

  Betalingen onderweg                        

Reserve Inhuur ext. professionals

             

2019

  BHG en SMS                   exploitatiesaldo

                 

Negatief/positief

                             

                             

    

    

    

    

    

    

 

   

   €   17.969,71 

   

   €   -1.357,10  

 

 

 

 

   €   16.643,16            

              

                             

  EXPLOITATIEREKENING           

    

Begroting 2018

Werkelijk 2018

              

Verschil

 

  LASTEN                                     

  I                                                      

  Deskundigheidsbevordering       

   kosten                                           

 

   

   

€       650,00                

 

€       657,46 

              

   

   

   €         -7,46  

 

 

 

 

  II                                             

Beleidsontwikkeling /

 

beïnvloeding

   kosten                                   

                

                

   €    4.130,00                   €    6.641,,25 

   

   

   €     -2511,25  

 

 

 

  III                                            

                

   €              -   

 

  Interne organisatie            kosten               

                

   €   11.600,00                  €   13.700,02 

   

   €    -2.100,02  

 

 

  IV                                            

  Inhuur extern advies                externe advisering + kosten               

                

                

   €    4.975,00                   €    4.351,81 

   

   

   €       623,19 

 

 

 

bijdrage corporaties extern

              adv.

   €    4.975,00                   €    4.351,81 

   €       623,19 

 

  Kruisposten                            

                         

  BATEN                                   

  Subsidie Gemeente Tilburg                Bijdragen Corporaties       

  Rente opbrengsten                  

                

   €   26.330,00                  €   27.077,35 

                

   €   13.165,00                  €   13.536,00 

   €    4.975,00                   €    3.808,89 

   €              -                     €         30,55 

   €              -   

 

   €      -747,35             

              

   €       371,00 

   €   -1.166,11  

   €         30,55 

 

 

 

  bijdrage HBO 's                       

                         

                         

  Exploitatiesaldo                       

   €    8.190,00 

   €   26.330,00 

   

   €              -                      €   -1.357,10  

   €       154,81 

 

   €      -609,75             

              

   €   -1.357,10             

           

 

 

3.3  Toelichting bij het resultaatoverzicht

 

 1. Deskundigheidsbevordering: hier is niet veel over de begroting gegaan.
 1. Beleidsontwikkeling en beïnvloeding: deze post is ruim buiten de begroting uitgekomen. Oorzaak hiervan is de investering van 2018 door aanschaffing van 7 tablets voor de bestuursleden. Dit i.v.m. de digitalisering SBO-Tilburg. Deze tablets blijven eigendom van SBO-Tilburg
 1. Interne organisatie: is binnen de begroting gebleven.
 1. Externe advisering: is daarentegen lager uitgevallen dan begroot.

In totaal is er een negatief exploitatiesaldo van € 1357,10 welke voor dit jaar goed is op te vangen.

Kijkend naar de balans, dan zien we dat het saldo op de bank positief is, welk bedrag ten goede komt voor 2019.

In 2019 wordt gewerkt aan een nieuw Convenant Wonen en zullen er veel extra bijeenkomsten en vergaderingen van het bestuur van SBO en van de Stuurgroep plaatsvinden.  

Wij als SBO-Tilburg kunnen dan ook zeggen dat we ons werk en de belangen van de bewoners c.q. huurders in Tilburg goed kunnen behartigen. Wij hopen dan ook op een goede toekomst van SBO-Tilburg en de voortzetting een goede samenwerking met de gemeente en de corporaties.  

Ad v Oudheusden 

Penningmeester SBO-Tilburg

                

Pagina 10

 

 

 

4.  Tot slot

Het SBO is zeer tevreden over de bijdrages in de diverse discussies vanuit de wethouder voor Wonen van de gemeente Tilburg en de directeuren/bestuurders van de betrokken corporaties, t.w. WonenBreburg, Tiwos, TBV wonen en woonstichting 't Heem, welke hebben geleid tot een constructieve samenwerking. De bestuurders van de betrokken HBO’s zijn tevreden over de wijze waarop SBO opereert.      

Het bestuur van SBO is tevreden over de samenwerking met en de ondersteuning die geboden wordt door Spronk Management Support in de persoon van Bernie Spronk. Ook spreekt het bestuur zijn waardering uit over de samenwerking met BouwhulpGroep BV en de waardevolle en deskundige advisering van Haico van Nunen.

Tot  slot een woord van dank aan het adres van de gemeente Tilburg en de corporaties voor de door hen gezamenlijk aan SBO gegeven subsidie.

Tilburg, 27 februari 2019

Stichting Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

                                                                                           

                                                                                                                 

De heer G. P. J. Klaassen,  voorzitter                      De heer A. van Oudheusden, penningmeester

Pagina 11